Announcement
Starting on July 4, 2018 the Indonesian Publication Index (IPI) has been acquired by the Ministry of Research Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI) called GARUDA Garba Rujukan Digital (http://garuda.ristekdikti.go.id)
For further information email to portalgaruda@gmail.com

Thank you
Logo IPI  
Journal > AL-IHKAM > ZAKAT DALAM SEJARAH UMAT PRA-KENABIAN MUHAMMAD

 

Full Text PDF (460 kb)
AL-IHKAM
Vol 8, No 1 (2013)
ZAKAT DALAM SEJARAH UMAT PRA-KENABIAN MUHAMMAD
Zamzami, Mohammad Subhan ( (Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, jln. A. Yani 117 Surabaya)
Article Info   ABSTRACT
Published date:
14 Oct 2014
 
Al-Qur`an dan Hadits sering menyinggung persoalanpersamaan dan perbedaan ritual antara Islam dengan Kristendan Yahudi yang sama-sama sebagai agama sah Ibrahim.Salah satu persamaan ritual tersebut adalah kewajibanmengeluarkan zakat. Dalam tulisan ini, penulis mengkajipersoalan zakat dalam syarî’ah terdahulu denganmenggunakan metode tafsir tematik. Dalam kaitan ini, al-Qur`an menampilkan kata zakah dalam tiga gaya bahasa(uslûb). Pertama, menggunakan uslûb insyâ’iy, yaitu berupaperintah, dengan menggunakan kata âtû, anfiqû, dan khuzh.Kedua, menggunakan uslûb targhîb (motivatif). Ketiga,menggunakan uslûb tarhîb (intimidasi). Keempat,menggunakan uslûb madh (pujian). Karena fokus penelitian inihanya menyangkut ayat-ayat pokok tentang zakat terdahulu,maka hanya kata-kata dalam ayat pokok itu yang dianalisisberdasarkan tiga gaya bahasa (uslûb) ini. Dalam surat Maryamayat 31, al-Qur`an menggunakan kata awshâ, dalam suratMaryam ayat 55, al-Qur`an menggunakan kata ya’muru,dalam surat al-Anbiyâ’ ayat 73, al-Qur`an menggunakangabungan kata awhâ dan îtâ’, dalam surat al-Baqarah ayat 83,al-Qur`an menggunakan kata âtû, dalam surat al-Mâ’idahayat 12, al-Qur`an menggunakan gabungan kata umirû danâtaytum. Dalam keenam ayat di atas, al-Qur`an sama-samamenggunakan gaya bahasa perintah (uslûb insyâ’î). Ini bisadibuktikan dengan konsekuensi serius bagi pengingkar zakat.
Copyrights © 2014