Announcement
Starting on July 4, 2018 the Indonesian Publication Index (IPI) has been acquired by the Ministry of Research Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI) called GARUDA Garba Rujukan Digital (http://garuda.ristekdikti.go.id)
For further information email to portalgaruda@gmail.com

Thank you
Logo IPI  
Journal > Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam > NILAI FILOSOFIS KAFARAT SUMPAH DALAM SYARIAT ISLAM

 

Full Text PDF (1,697 kb)
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam
Vol 2 (1993): Edisi Kedua Al-Mawarid Journal of Islamic Law
NILAI FILOSOFIS KAFARAT SUMPAH DALAM SYARIAT ISLAM
Article Info   ABSTRACT
Published date:
30 Sep 2015
 
Sebagai .istilah·yang··lazim dikenaI, "sumpah" bukanlah tema
yang menarik untukdibahas secara
ilmiah.Sumpah dapat dilakukan
oleh siapa saja dan tidak. perlu dibatasi oleh tempat ataupunwaktu demikian pula sumpah· secara· bebas
dapat dilakukan oleh dirt sendiri,
tanpa melibatkan. orangl~n.
Akan tetapi apabila ditinjau
dari kedudukan .sumpah, dimana AI
Quran banyak menyebutkan tentang
hal ini, disertai macam dan jenis~
nya, termasuk di dalamnya rincian
hukuman·terhadap.pelanggaran sumpah, sehinggadapat dikategorikan
sebagai salah satu syariat Islam,
maka akan menarik untuk dibahas
dan lebih, khusus dalam hal ini
sumpah· yang dikaitkan dengan
akibat hukum atau sangsi·tersebut.
Copyrights © 2015