Logo IPI  
Journal > ABDIMAS PEDAGOGI

 

All Articles :
1 2 Page: Items per page:
  found 16 articles
 
1
Nawawi, Imam; Solichin, Solichin; Muksar, Makbul; Sumanto, Sumanto; Kusmayanto, Djoko Dwi
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
2
Sulthoni, Sulthoni; Kustiawan, Usep; Sihkabuden, Sihkabuden; Wedi, Agus
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
3
Aisyah, Eny Nur; Mahanani, Putri
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
4
Ishaq, M.
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
5
Suripan, Suripan; Sucipto, Sucipto; Nurhadi, Nurhadi; Sopingi, Sopingi
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
6
Muzaki, Ferril Irham
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
7
Ulfatin, Nurul; Mukhadis, Amat
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
8
Supriyanto, Achmad
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
9
Zulkarnain, Wildan; Sunarni, Sunarni; Burhanuddin, Burhanuddin
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
10
Kartini, Harti; Yuniawatika, Yuniawatika; Bintartik, Lilik; Winahyu, Sri Estu
ABDIMAS PEDAGOGI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher: ABDIMAS PEDAGOGI
 
1 2

Page: 1 of 2